✅ قانون جاذبه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ قانون جاذبه

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 هر اندیشه ارتعاشی دارد، هر اندیشه علایمی منتشر می کند و هر اندیشه علایمی مشابه خود را جذب می کند. این فرایند را قانون جاذبه می نامیم.

😎👈 قانون جاذبه می گوید:
💫 هر چیزی جذب شبیه به خود می شود و بنابراین قانون نیرومند، افکاری که با یکدیگر جفت و جور هستند در یک خط قرار می گیرند.🪐

💈 هنگامی که پیچ رادیو را می چرخانید تا با امواجی که از برج فرستنده ارسال می شود هماهنگ شود از این قانون استفاده می کنید. اگر رادیوی شما روی موج 98/6 متر تنظیم شده نباید توقع شنیدن موسیقی را که از موج 101 متر پخش می شود داشته باشید.

💈یا مثلاً زمانی که شما در موج رادیو پیام هستید، نباید انتظار داشته باشد در آن موج رادیو ورزش شنیده شود. بلکه در هر موج خاصی رادیویی خاص و مشخصی پخش میشود.

🟡 می دانید فرکانسهای رادیویی باید با یکدیگر هماهنگ باشند و قانون جاذبه نیز چنین میگوید.

🟢 بنابراین گر چه طبیعت شما چنین اقتضا میکند که آرزوهایی در دل بپرورانید می باید ارتعاشات شما با ماهیت آن ارتعاشات هماهنگ و در توازن باشد تا آرزوهایتان برآورده شود.

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

✅ واکنش قانون جذب به افکار

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 ‌ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺫﻫﻦ ﺗﻮﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﺩ. ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺍﯼ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﮔﻮﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ﮐﻪ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ؛ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﯽ.

😎👈 ﺍﮔﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯽ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﯼ ﻭ ﺑﺒﻴﻨﯽ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﯼ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ. ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺭ ﺷﺪﻥ ﺗﻄﺎﺑﻘﯽ ﺑﯽ ﻧﻘﺺ ﺍﺳﺖ.

😎👈 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﺎﺩ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭼﻴﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ؛ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺭﻭشنﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

😎👈 ﺑﺎ ﺗﻀﺎﺩ، ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻦ. ﺩﺭ ﻳﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻨﻮﻳﺲ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭﯼ ﺁﻥ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯽ. ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﯼ ﺧﻂ ﺑﮑﺶ.

😎👈 ﺗﻤﺎﻡ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺪﻫﺪ؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻦ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯ. ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺳﺎﻃﻊ ﮐﻨﯽ، ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

✨🌸✨ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻂ ﻣﻘﺪﻡ ﺫﻫﻨﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﮐﻦ. ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺎﮐﻴﺪﯼ استفاده کن🌈

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *