ذهن ثروتمند

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🤔💡منظور از ذهن ثروتمند چیست؟

 

ذهنیست که به شدت ایده‌گرا، فعال، خلاق و روشن است.
ذهنیست که به درستی پالایش شده و دارای اندیشه‌های پیش برنده است.
 
ذهنیست که مثبت است و مدام در حال بررسی موضوعات رشدآفرین است.
ذهنیست که مدام در حال کسب تجربیات و اطلاعات است.
ذهنیست که در پی کسب موفقیت است و به رشد و تعالی می‌اندیشد.
ذهنیست که مدام در حال حلاجی و واکاوی دنیای پیرامون خود است.

ذهن ثروتمند آنچنان قدرتی دارد که می تواند یک کوه را جابجا کند.

واما یک راز…

 

💫ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ!

 

ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪﺍﯼ ﺟﺎﺩﻭﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ: ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ى ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺒﺨﺸﻢ؟

 

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﯿﺪ ﺁﻥﺍﺳﺖ ﮐﻪ”ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥﭘﻮﻝ ﻧﯿﺴﺖ.” ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﺩﻫﯿﺪ! ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﺗﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

 

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻋﺎﯾﺪﺗﺎﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺷﻐﻞ ﺗﺎﻥ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

 

ﻧﮑﺘﻪﯼ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺎ، ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯼ، ﻣﺜﺒﺖﺍﻧﺪﯾﺸﯽ، ﻭ ﻫﺪﻑ ﺧﺪﻣﺖﮔﺰﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ. ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

 

ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﻓﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺟﺎ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

 

ﺗﻨﻬﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﺍﯼ ﻟﺬﺕﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ.

 

💡😇بیایید یک مقدار روی باور هایمان کار کنیم…

راه های تقویت باور

 

 

۱.فقط به موفقیت فکر کنید نه به شکست.

همیشه بگوئید من برنده خواهم شد.هنگام رقابت با دیگران به خود بگوئید ” من از بهترینها هستم “.فڪرکردن به موفقیت ذهن شما را عادت مے دهد تا برنامه هایے طراحے کنید که منجر به موفقیت مے شوند و فکر شکست دقیقا بر عکس عمل مے کند.

 

۲. مرتبا به خود یاد آورے کنید که شما از آنچه که فکر مے کنید بهتر هستید.

افرادموفق از آسمان نیامده اند.براے موفقیت نیازے به نبوغ خارق العاده نیست.هےچچیز اسرارآمیزے هم در مورد آن وجود ندارد.به شانس هم ربطے نداره.افراد موفق،جماعت عادے هستند که فقط باور به خویشتن و اعتقاد به اعمال خویش را در خود پرورش داده اند.هرگزتحت هیچ شرایطے خودتان را به بهاے اندکے نفروشید.

 

۳. باورهاے بزرگ داشته باشید.

میزان موفقیت شما،بستگےبه میزان اعتقادتون داره.بااهداف کوچڪ،انتظاردستاوردهاے بزرگ نداشته باشید.به اهداف بزرگ فکر کنید تا به نتیجه هاے بزرگ برسید.

 

فقط آن چیزے را در ذهنتان راه بدهید که دوست دارید اتفاق بیافتد…

اما تاثیر کائنات را دست کم نگیرید…

💡🤔كائنات چطور به ما پاسخ ميدهد؟

 

با كائنات شفاف صحبت كنيد صحبت كردن با كائنات صرفا از طريق تكلم نيست زبان كائنات زبان احساسات است شما ميتوانيد در هر زمان ارزوهايتان را با احساساتتان به كائنات منتقل كنيد وهر اندازه احساس شما تمايل به سمت قدرت عشق داشته باشيد يعنى درخواستتان واضح تَر به كائنات ارسال شده است ارزوهايتان را با جزئيات تجسم كنيد وبا انها به رويا برويد شوق زيادى را در وجودتان احساس كنيد وتا ميتوانيد بر انچه ميخواهيد متمركز شويد يك زندگى رويايى يك رابطه عاشقانه موفقيت در كار درامد عالى همه وهمه ابتدا بايستى در ذهنتان شكل بگيريد چرا كه نود درصد خلق زندگى ذهنى است بنابراين خواسته تان را با همان جزئياتى كه ميخواهيد و واضح تصور كنيد وان را به كائنات سفارش دهيد.

 

 

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *