✅ راز هماهنگی با کائنات

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ راز هماهنگی با کائنات

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

🟡 ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺩﻫﺪ، ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺭﻭﺵ ﮐﺎﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ. ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺣﮑﻢ ﺁﯾﻨﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ .

🟣 ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﯾﺎ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﺘﺎﻥ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ به سوی ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﺪ، ﺑﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﮑﺮ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﯼ به وﺟﻮﺩ می آید، ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺘﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺟﺬﺑﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

🟠 ﺍﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﺯﺭ ﺍﺯ #ﻗﺎﻧﻮﻥ_ﺟﺬﺏ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺩﺳﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

🔵 ﺷﺎﺩ ﺯﯾﺴﺘﻦ ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻇﻔﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﯾﺎﺭﯼ ﺟﺴﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﺗﺎﻥ، ﺑﻪ ﺭﻭﺷﯽ ﮐﻪ ﻟﺬﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ، ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﮐﻨﯿﺪ.

🪙 ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﯽﮔﺬﺭﺍﻧﻨﺪ. ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺵ، ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ، ﻣﻬﺮ، ﺩﻟﺴﻮﺯی ﻭ ﻗﺪﺭشناسی ﺍﺳﺖ.

🧲 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺭﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦﻫﺎ ﻭﻓﻮﺭ ﻧﻌﻤﺖ ﻭ ﻟﺬﺕ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ، ﺭﻭﺷﯽ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺘﺤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ .

🌺 ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺯندگیتان ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺳﺎﺯﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻮﻝ ﮐﻨﯿﺪ.🌈

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

✅ قدرت اعجاب انگیز افکار

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

😎👈 #افکار شما به هرجا برود، #انرژی نیز به دنبال آن خواهد رفت.

🟡 وقتی به تکرار به هدفتان می اندیشید و آن را در ذهن نگه میدارید، انرژی شما در مسیر هدفی که برای خود تعیین کرده اید حرکت می کند و شما را به #موفقیت می رساند…

🟣 و به لطف کار پیوسته #ضمیر_ناخودآگاه، شرایط و سایر اشخاص به شما کمک میکنند تا به شکلی جدید و حیرت انگیز به هدفهایتان برسید.

⁉️ افکار شما‌ به چه سمتی می رود؟

💹 به سوی فراوانی یا تنگدستی؟

🏆 به سوی موفقیت یا شکست؟

🧭 افکارتان را به سمتی هدایت کنید که دوست دارید🏖️

🌷🌸🌹💐🌺🌾🪷🌼🌷🌸🌹💐🌺🌾

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *