کنترل ذهن

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔮من در کنترل ذهن؟ یا ذهن در کنترل من؟   نکته کلیدی اینجاست، باید بدانید که ذهن شما تحت کنترل شما نیست! بلکه شما تحت کنترل ذهنتان هستید. ما توانایی این را داریم تا باورهای قدیمی را به فراموشی بسپاریم و زمانی که باورهای کهنه سعی کردند به ذهن ما برگردند، و این فکر را […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

کنترل ذهن بیشتر بخوانید »