زاویه دید

✅ چرا ما باور نداریم افکارمان مهم است؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ علت مقاومت در مورد کنترل افکار چیست؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 ⁉️ چرا با شنیدن این موضوع که ما با تغییر فکرهایمان میتوانیم رخدادها و نوع زندگی خود را تغییر دهیم، خیلیها اهمیت نمیدهند؟ یا این موضوع که هر چیزی که دلت خواهد وارد زندگی ات شود از داخل افکارت میاد. ⁉️ چرا این صحبتها در بیشتر […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا ما باور نداریم افکارمان مهم است؟ بیشتر بخوانید »

✅ با خواسته خود هم فرکانس شوید

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ با خواسته خود هم فرکانس شوید 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 احساسات شما بزرگترین راهنمای حسی شما هستند. 😎👈 زمانی که به خواسته خود میاندیشید و احساس خوبی دارید، این احساس خوب شما را در فرکانس آن آرزو قرار میدهد. 😎👈 و هنگامی که بر خواسته خود متمرکز میشوید و احساسات بدی دارید یعنی با آرزوی خود

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ با خواسته خود هم فرکانس شوید بیشتر بخوانید »