آیا من یک شفابخش هستم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

درمانگری یا شفابخشی یکی از قدرت های روحی است. این قدرت نیز مانند بسیاری از سایر قدرت های درونی، می تواند به صورت یک استعداد ذاتی در فرد وجود داشته باشد و یا با تمرین و مداومت در انسان پرورش یابد. ❇️ نشانه های قدرت شفابخشی   ۱- مردم می گویند چقدر بودن در کنار […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

آیا من یک شفابخش هستم؟ بیشتر بخوانید »