باور فراوانی = ثروت

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

باور فراوانی   📍😎 جهان هستی سرشار از فراوانی و نعمتهای تمام نشدنی است، از همه چیز بینهایت آفریده شده است و هیچ کمبودی در جهان تعریف نشده است 📍❤️ تنها زمانی ما با کمبودها روبرو میشویم که باور داریم از همه‌ چیز کم است و جهان ما را به مسیرهایی هدایت میکند که با […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

باور فراوانی = ثروت بیشتر بخوانید »