✅به زمانبندی خداوند اعتماد داشته باشید

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ به زمانبندی خداوند اعتماد داشته باشید 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈در زندگی شما همیشه منتظر چیزی هستید: 🟣 منتظر آرزویی که برآورده شود، 🟡 مشکلی که حل شود، 🟢شخصی که ملاقات کنید… 😎👈 باید متوجه باشید لحظه ای که شما دعا کردید، خداوند زمانی را برای تحقق آرزوهای شما تنظیم می کند. 🔮👈 خداوند ما خدای تصادفی […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅به زمانبندی خداوند اعتماد داشته باشید بیشتر بخوانید »