ده داستان کوتاه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

1.   پسر کوچکی وارد مغازه ای شد جعبه نوشابه را به سمت تلفن هل داد بر روی جعبه رفت تا دستش به دکمه های تلفن برسد و شروع کرد به گرفتن شماره مغازه دار متوجه پسر بود و به مکالماتش گوش می داد . پسرک پرسید : خانم می توانم خواهش کنم کوتاه کردن …

ده داستان کوتاه ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید