باور های غیر منطقی و جایگزینی برای آنها

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

💡🤔💡🤔💡🤔💡🤔💡🤔💡🤔💡🤔💡🤔💡 مقصود از “باور” تنها طرز تفکر، دیدگاه، نظر، نگرش، یا عقیده‌ی فرد نیست، بلکه باور معرف عمل همزمان “فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن” است، زیرا این فرایندها با یکدیگر روی می‌دهند و تأثیر چشمگیری بر یکدیگر می‌گذارند. او معتقد است که منطقی(عقلانی) بودن همان فکر کردن، عمل کردن و احساس کردن به […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

باور های غیر منطقی و جایگزینی برای آنها بیشتر بخوانید »