انواع زنان و آشنایی با زن درون

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

🔴🔴مطالعات نشان می دهد که خانم ها پنج نوعند و مهمش این است که شما به عنوان یک دختر بدانید کدامش هستید.🤔🤔   ✅اولش نوعی است که خیلی در جامعه پذیرفته شده است مادر و مقدس است.   ✅نوع دوم نوعی است که مدیر و مدبر است. یعنی اداره کننده است کسی است که سازمان می …

انواع زنان و آشنایی با زن درون ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید