چرا افراد غیر متخصص میلیاردر میشوند ؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

امروز می‌پردازیم به یک سوال که هرکدام از ما  گهگاهی به آن می‌اندیشیم:

 

چرا افراد غیر متخصص پولدار و میلیاردر می‌شوند ولی ما نه؟

 

 

🌸یــڪیــاز دلــایــلــے ڪــه خــیــلــے از جــوانــان بــه ســمــت ڪــارآفــریــنــے حــرڪــت نــمــےڪــنــنــد،تــصــور اشــتــبــاهے اســت ڪــه فــڪــر مــے ڪــنــنــد بــایــد در زمــیــنــه اے مــتــخــصــص بــاشــنــد تــا بــتــوانــنــد حــرفــے بــراے گــفــتــن داشــتــه بــاشــنــد،در صــورتــے ڪــه اصــلــا چــنــیــن نــیــســتــ.بــرایــمــثــالــ؛ قــبــل از شــروع،بــد نــیــســت بــه چــنــد مــیــلــیــارد بــزرگ ڪــه همــه تــقــریــبــا آنــها را مــے شــنــاســیــم اشــاره ڪــنــیــمــ:

 

 

🥰اســتــیوجــابــز – نــه مــتــخــصــص بــرنــامــه نــویــســے بــود،نــه مــتــخــصــص طــراحــے بــود و نــه مــتــخــصــص فــنــآورے هاے نــویــن بــود.

 

🤑بــیلــگــیــتــس – همــانــنــد اســتــیــو جــابــز،تــخــصــص خــاصــے در بــرنــامــه نــویــســے،طــراحــے و فــنــاورے هاے نــویــن نــدارد!

 

🤗احدعــظــیــم زاده – شــایــد فــرش بــافــے بــلــد بــاشــد،امــا نــه مــتــخــصــص فــرش بــافــے اســت،نــه مــتــخــصــص نــســاجــیــ!

 

😋بــابڪـ ـبــخــتــیــارے – خــالــق بــرنــد آیــس پــڪ،نــه مــتــخــصــص تــغــذیــه اســت،نــه مــتــخــصــص بــســتــنــے ســازے !

 

و…خــبــ…حــال بــه نــظــر شــمــا از لــیــســت مــیــلــیــاردهاے جــهان،چــنــد نــفــرشــان مــتــخــصــص هســتــنــد؟

 

 

🤔ڪــمــتراز ۲% !!!پس بـه نــظــر شــمــا،دلــیــل مــیــلــیــاردر شــدن ایــن افــراد چــیــســتــ؟🤔

🤔چــرا بــا وجــود ایــنــڪــه مــتــخــصــصــیــن،بــیــشــتــر از مــیــلــیــاردهاے اڪــنــون مــے دانــنــد،امــا هرگــز حــتــے درآمــدشــان بــه یــڪ هزارم درآمــد آنــها نــیــز نــمــے رســد؟🤔

 

 

🟡تاثیر حس لیاقت در‌ جذب ثروت

 

پول و ثروت دارای فرکانس است و از آنجاییکه پول و ثروت ارزشمند است به سمت کسانی جذب میشود که هم فرکانس آن هستند،اگر میخواهید ثروتمند شوید، اگر یکی از اهداف زندگیتان برخوردار شدن از درآمدهای بالاست، اگر در طلب حساب بانکی مطلوبی هستید باید خودتان را ارزشمند بدانید تا هم فرکانس با پول قرار بگیرید.

 

⚠️اگر خودت را از درون ارزشمند نمیدانی.

 

⚠️اگر خودت را لایق ثروتمند شدن نمیدانی.

 

⚠️اگر خودت به خودت احترام نمیگذاری.

 

⚠️اگر اهداف مالی که در نظر داری کوچک و ناچیز هست.

 

⚠️اگر باور نداری که میتوانی در گروه ثروتمندان قرار بگیری.

 

بدان که ثروت به سراغت نخواهد آمد پول به سمت کسی میرود که خودش را لایق بهترین خانه🏡 بهترین درآمد💶 بهترین کسب و کار😍بهترین کارمندان🧑‍💼👩‍💼 بهترین خودرو بداند🚗 و اگر اکنون که این متن را میخوانی خودت را لایق نعمتهای باارزش خداوند نمیدانی باید روی خودت کار کنی، باید روی باورها و ارزشهای خودت کار کنی و مدام تکرار کنی که:

 

✅من بینهایت ارزشمندم.😍
✅من لایق ثروتهای خداوندم.🤩
✅من سرشار از توانایی هستم.😎
✅ من شایسته زندگی مرفه هستم.😌

و اینگونه باش و اینگونه صحبت کن و اینگونه باورهایت را بساز و بدان که تو جزئی از خداوندی هستی که ثروتمند است و تو نیز بواسطه پروردگارت ثروتمند هستی و تنها کاری که لازم است انجام دهی شکستن باورهاییست که سالهاست تو را از حق الهی ات محروم کرده است، پس شروع کن و توکل کن و گامهای باایمان بردار و بدان که خداوند در این راه تو را حمایت خواهد کرد.💪

 

و فراموش نکن که تو لایق بهترین هایی…

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

1 دیدگاه دربارهٔ «چرا افراد غیر متخصص میلیاردر میشوند ؟»

  1. درود؛ اولا همه غیر متخصصان ثروتمند نیستند و همه متخصصان هم در بی پولی بسر نمیبرند. ثانیا اصلی ترین راه ثوتمند شدن کارآفرینی ست که همان افرادی هم که نام بردید دست کم در زمینه کارآفرینی تخصص پیدا کرده اند. ثالثا چنین افرادی فراوان مطالعه میکنند. استیوجابز لااقل هفته ای یک کتاب را مطالعه میکرد. تنها لایق دانستن خود کافی نیست. لیاقت از توانایی ناشی میشود و توانایی از دانایی.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *