اول، باور کنید که خدا میتونه، دوم، ظهور خواسته

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ اول، باور کنید که خدا میتونه، دوم، ظهور خواسته 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 اگر انسان به منشأ رزق و روزی خود توکل کامل داشته باشد, صاحب برکاتی بیکران و پایان ناپذیر خواهد بود. 🌼 منتها ایمان یا توکل باید مقدم بر ظهور نعمت باشد.🌸 چون ایمان چشم از هدف برنمی دارد و تصاویر منفی و مخالف […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

اول، باور کنید که خدا میتونه، دوم، ظهور خواسته بیشتر بخوانید »