✅ نیروی خیال

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ دیده خیال 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 انسان تنها آن چیزی را می تواند به دست آورد که خود را در حال ستاندن آن ببیند. ✨ هر انسانی صاحب آن سرزمینی است که با چشم رؤیا (دیدۀ خیال) می بیند. ⚡️ هر کار و هر توفیق بزرگ با چشم برنداشتن از تصویر آن به وقوع می پیوندد […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ نیروی خیال بیشتر بخوانید »