من درون

✅ دنیا را از پنچره دیگر ببینید تا ثروت را دریابید.

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ دنیا را از پنچره دیگر ببینید تا ثروت را دریابید.   🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺   😎👈 تا زمانی که از عینک «من» قبلی نگاه می کنید هیچ چیز جز کمبود، کسر، فقر، نداری، نمیشود را نمیتواند ببیند. تا زمانی که از همون پنجره نگاه می کنی همون عقاید و طرز فکرها را خواهید دید. 🌼✨هر زمان […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ دنیا را از پنچره دیگر ببینید تا ثروت را دریابید. بیشتر بخوانید »

✅ انواع من و مکانیسم عمل این «من» چگونه است؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ انواع «من»ها 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈«من»ها افراد متفاوت با هم فرق دارند. 🟢 «من» در رابطه با خودم «من» یک فرد اگر کار بدی بکنی شروع به سرزنش و توهین می کند و «من» فرد دیگر کمی مهربان است و زود میگذره و «من» بعضی دیگر بسیار سختگیر و فحاش و در حالی که موضوع تمام

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ انواع من و مکانیسم عمل این «من» چگونه است؟ بیشتر بخوانید »