ده قانون اصلی جهان

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

ده قانون اصلی کائنات:     🌸قانون یکم: به شما جسمی داده می‌شود. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست . 🌸قانون دوم: با دوستان مواجه می‌شوید، در مدرسه‌ای غیر رسمی و تمام وقت نام‌نویسی کرده‌اید که “زندگی” نام دارد. در […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

ده قانون اصلی جهان بیشتر بخوانید »