بازی فراوانی و دریافت ثروت

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  😎بازی فراونی ثروت 🤑   بازی فراوانی ، ،یعنی عمیقا باور داشته باشیم که به اندازه ی کافی نعمت وبرکت در این جهان وجود دارد ،به طوری که همه ی انسان هابتوانند در بهترین شرایط ممکن ورفاه وآسایش کامل زندگی کنند .وقتی این باور در ما تقویت شود،رسیدن به ثروت ورفاه آسان تر می …

بازی فراوانی و دریافت ثروت ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید