✅ چرا من یک عمل اشتباه را تکراری انجام میدهم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا من یک عمل اشتباه را تکراری انجام میدهم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 علتش این است که شما اشتباه خودتان را نپذیرفته اید. 🚶‍♂️ وقتی یک رفتار، حرکت، عمل و فردی را میپذیری آن چیزها قدرتشان را از دست میدهند. 💈 مثلا وقتی یک اشتباه را کردی آن را میپذیری آن اشتباه قدرتش رو از دست […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چرا من یک عمل اشتباه را تکراری انجام میدهم؟ بیشتر بخوانید »