✅ انواع من و مکانیسم عمل این «من» چگونه است؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ انواع «من»ها 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈«من»ها افراد متفاوت با هم فرق دارند. 🟢 «من» در رابطه با خودم «من» یک فرد اگر کار بدی بکنی شروع به سرزنش و توهین می کند و «من» فرد دیگر کمی مهربان است و زود میگذره و «من» بعضی دیگر بسیار سختگیر و فحاش و در حالی که موضوع تمام […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ انواع من و مکانیسم عمل این «من» چگونه است؟ بیشتر بخوانید »