قوانین کارما

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

۹ قانون کارما کائنات 🪴💚   ۱. قانون بزرگ: هر کاری در این دنیا انجام دهی خیر یا شر در همین دنیا به شما برگشته می شود   ۲. قانون سازنده زندگی به خودی خود اتفاق نمی افتد برای ساختنش باید قدم بردارید   ۳. قانون انسانیت انسان برای تغییر چیزی اول باید آن را …

قوانین کارما ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید