قوانین کلیدی مغز

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

❇️چهار قانون کلیدی مغز       1. قانون اول هرعملی که بصورت عادت وتکرار درآید کنترل عصبی آن عمل از بالای مغز یعنی ضمیر خودآگاه به پایین یعنی ضمیر ناخودآگاه می رود . به عبارت دیگر با تکرار یک عمل ارادی، آن عمل تبدیل به یک عمل غیر ارادی مى شود مثل تایپ کردن… …

قوانین کلیدی مغز ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید