فرادرمانی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

24 اصل مهم در فرادرمانی   1: تعاریف اصلی: فرادرمانی: طب مکمل نرم افزاری (بدون نیاز به مداخله سخت افزاری) تبصره- 1: مداخله سخت افزاری عبارت است از: معاینه بیمار، تجویز دارو، گرفتن شرح حال و بیوگرافی، لمس بیمار و… فرادرمانگر: کسی که موضوع طب مکمل فرادرمانی را با رعایت شرایط مندرج در این آیین نامه بر روی بیماران …

فرادرمانی ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید