فنگشویی

فنگشویی چیست؟ مهشید رئیسی نگاشته است که:

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

در فنگشویی یاد میگیرید که : هر وقت احساس رخوت و بی حالی می کنید با فنگشویی کردن خانه تان انرژی دوباره را فضا برگردانید و خودتان را در فضای با انرژی بازسازی شده قرار دهید تا حالتان خوب شود. جلسه اول آشنایی با مرجع انباشتگی در فنگشویی آشنایی با پاکسازی در فنگشویی آشنایی با فنگشویی(تاریخچه) […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

فنگشویی چیست؟ مهشید رئیسی نگاشته است که: بیشتر بخوانید »