افراد خودشیفته

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

شخصیت خودشیفته   شخصیت خودشیفته: خودشیفته کسی است که انرژی روانی و عاطفی خود را معطوف به خود دارد. خود را مطلوب و محبوب می داند و خود را شایسته ستایش و تمجید دیگران می بیند. میل افراطی به برتر بودن و انگیزه های برتری طلبانه در این افراد آن ها را در رده شخصیت های […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

افراد خودشیفته بیشتر بخوانید »