تکنیک فوق العاده ی صندوق توکل

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

تکنیک فوق العاده ی صندوق توکل: ?قرآن می فرماید : ومن یتوکل علی الله فهو حسبه ?هرکس که خداوند را وکیل خودش بگیرد خداوند هیچوقت امید او را ناامید نمی کند. ?و خداوند با تمام قدرتش وکالتش را درباره آن شخص و پروژه ای که به خدا سپرده انجام میدهد. از جاییکه عقل آن انسان […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

تکنیک فوق العاده ی صندوق توکل بیشتر بخوانید »