✅ دنیا را از پنچره دیگر ببینید تا ثروت را دریابید.

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ دنیا را از پنچره دیگر ببینید تا ثروت را دریابید.   🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺   😎👈 تا زمانی که از عینک «من» قبلی نگاه می کنید هیچ چیز جز کمبود، کسر، فقر، نداری، نمیشود را نمیتواند ببیند. تا زمانی که از همون پنجره نگاه می کنی همون عقاید و طرز فکرها را خواهید دید. 🌼✨هر زمان …

✅ دنیا را از پنچره دیگر ببینید تا ثروت را دریابید. ادامه »

با دوستانتون به اشتراک بگذارید