تغییر از درون

✅ موفقیت از درون شروع میشه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ موفقیت از درون شروع میشه 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 اگر توی زندگی واقعی در جهان فیزیکی جای مورد علاقه ات نیستی به این علت هست که در داخل خودت نسبت به اون چیزی که علاقه داری احساس لیاقت و شایستگی نمیکنی. 🟡 اگر بیرون حرفت رو نمیخوانند به حرفات ارزش قائل نیستند برای این است که […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ موفقیت از درون شروع میشه بیشتر بخوانید »

✅ تغییر کن تا بدست آوری

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ تغییر کن تا بدست آوری 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 وقتی چیزهای بزرگتری میخواهید، شما باید تبدیل به انسان بزرگتری شوید. 🌱 برای تغییر چیزهای اطرافتان، ابتدا شما باید تغییر نمایید. 🌿 برای بهتر شدن چیزهای اطرافتان، شما باید بهتر شوید. 🎄 برای بهبود وضعیت و چیزها، شما باید بهبود پیدا کنید. 🌪 اگر رشد نمایید، همه

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ تغییر کن تا بدست آوری بیشتر بخوانید »