✅ فرکانس طبیعی بدن

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ فرکانس طبیعی بدن 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 راه‌های مختلفی برای اندازه گیری انرژی وجود دارد. 🌿 دکتر بروس تینو از دانشگاه واشنگتن آمریکا اخیرا موفق شده است تا فرکانس یا بسامد الکترومغناطیس اطراف بدن انسان، دور و بر غذاها و بسیاری از چیزهای دیگر را به هرتز اندازه گیری کند. او همچنین توانسته اندازه‌گیری کند، 🌸 […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ فرکانس طبیعی بدن بیشتر بخوانید »