✅ چطوری سیستم RAS مغزم را روی خواسته هایم تنظیم کنم؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

  ✅ چطوری سیستم RAS مغزم را روی خواسته هایم تنظیم کنم؟ 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈هر چیزی که توجه ما را به خودش جلب کند می تواند سیستم RAS مغزی را فعال کند. 👌موارد زیر یعنی توجه کردن: 👂 شنیدن 🗣 صحبت کردن ✍️ نوشتن 👁 دیدن 🫦 احساسات پنجگانه 💈 مثلاً اگر هدفتان به ثروت رسیدن […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅ چطوری سیستم RAS مغزم را روی خواسته هایم تنظیم کنم؟ بیشتر بخوانید »