✅  احساسات چگونه ارتعاش ما را تنظیم میکند؟

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅  احساسات و ارتعاشات 🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺 😎👈 هر چیزی که شما در دنیای غیرفیزیکی به آن فکر کنید، میتوانید در دنیای فیزیکی بدست آورید ولی برای دستیابی به آنها باید باور کافی داشته باشید. 💛 عواطف شما میتوانند نشان دهنده میزان باور شما باشند. 💈 بطور مثال، اگر شما یک منزل جدید بخواهید و هنگامی که […]

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

✅  احساسات چگونه ارتعاش ما را تنظیم میکند؟ بیشتر بخوانید »