4 تمرین فوق العاده از استاد عرشیان برای بهبود زندگی

با دوستانتون به اشتراک بگذارید

4 تمرین فوق العاده از استاد عرشیان برای بهبود زندگی   تمرین اول گله نکنیم تمرین دوم انتقاد نکنیم تمرین سوم قضاوت نکنیم تمرین چهارم خودخوری نکنی به فایل صوتی این تمارین باهم گوش میدهیم:  

با دوستانتون به اشتراک بگذارید